EXCLUSIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LA POBRESA

Aquest bloc inclou 5 serveis d’ajuda a famílies i persones
que tenen dificultats per cobrir les necessitats bàsiques diàries.
L’objectiu és prevenir i alleugerir els efectes de l'exclusió social
i la pobresa.

Prestacions econòmiques d'urgència social

Banc d'aliments

Servei de menjador social

Renda mínim d'inserció (RMI)

Servei d'acolliment temporal per a persones amb situació d'exclusió