PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Aquest bloc inclou 7 serveis adreçats a persones grans i/o dependents,
per tal de millorar la seva qualitat de vida, evitar al màxim l’ingrés
en centres residencials i rebre atenció al seu domicili.

Servei de suport a domicili (SAD)
Servei d'atenció, orientació informació i tractament de la dependència

Teleassistència

Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona)
Servei de suport a les persones cuidadores no professionals
Servei de promoció de l'envelliment actiu
Servei de transport adaptat
Tergetes d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda